Novosti iz Općine

Javna licitacija - prodaja motornog vozila

Javna licitacija - prodaja motornog vozila

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća broj: 0l-05-356-3119, od 11.04.2019 godine o prodaji
službenog putničkog motornog vozila i člana 8, a u vezi sa članom 3 Pravilnika o postupku
javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine,
kantona, općina i gradova ("Službene novine Federacije BiH" broj: 17114), Općinski nadelnik
objavljuje:


JAVNU LICITACIJU
za prodaju službenog putničkog motornog vozila u vlasništvu Općine Fojnica
kombinovanom metodom putem prikupljanja pisanih ponuda i usmenim javnim
nadmetanjem

Log in