Novosti iz Općine

Javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana u Upravni odbor - predstavnik stručnih radnika uprave

Javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana u Upravni odbor - predstavnik stručnih radnika uprave

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03 i 65/13) i člana 9. Odluke o postupcima i kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Fojnica, broj: 01-05-678-6/14 od 29.05.2014. godine, Općinski načelnik općine Fojnica, objavljuje:

JAVNI OGLAS

za izbor i imenovanje jednog člana u Upravni odbor - predstavnik stručnih radnika uprave

Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za imenovanje jednog člana Upravnog odbora u JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica, i to predstavnik stručnih radnika zdravstvene Ustanove

Mandat na koji se vrši izbor kandidata traje do isteka redovnog mandata ostalim članovima Upravnog odbora.

I – OPIS POZICIJE

Upravni odbor JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica.

Upravni odbor je organ upravljanja ustanovom i obavlja slijedeće poslove: donosi statut Ustanove uz saglasnost osnivača; imenuje i razrješava direktora Ustanove, odnosno vršioca dužnosti direktora; utvrđuje planove rada i razvoja, godišnji program rada Ustanove, te prati njihovo izvršenje; donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, te brine o finansijskoj održivosti Ustanove; podnosi izvještaj o svom radu Osnivaču, razvija i odobrava politiku procedure rada direktora; daje instrukcije direktoru radi otklanjanja nepravilnosti u radu; usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora; odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog odlukom Osnivača; odgovara osnivaču za rezultate rada Ustanove; rješava sva pitanja odnosa s Osnivačem, donosi opće akte o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova; odlučuje o prigovorima radnika na rješenje kojim je direktor odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa, obavlja i druge oslove u skladu sa Zakonom, Statutom i općim aktima Ustanove.

II – USLOVI ZA IMENOVANJE

Kandidat mora ispunjavati opće i posebne uslove kako slijedi:

 1. a) Opći uslovi za imenovanje:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja ovog oglasa,
 4. da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine),
 5. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 7. da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,
 8. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup, a što čini nespojivim kandidovanjem na poziciju koja se objavljuje ovim oglasom,
 9. da nije član više od jednog Upravnog ili Nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju,

 1. b) Posebni uslovi za imenovanje:

- da kandidat ima visoku stručnu spremu, odnosno stečena diploma visokog obazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, viša stručna sprema –VI stepen

ili srednja stručna sprema ukoliko javna ustanova nema lice sa visokom ili višom stručnom spremom,

- da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci,

- da ima sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije;

- da ima organizacijske i komunikacijske sposobnosti,

- da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka i naklonjenost timskom radu,

-da nije stariji od 65 godina.

III – POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerena kopija):

- Kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz o stručnoj spremi - ovjerena kopija diplome,

- Dokaz o radnom iskustvu u struci,

- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak kod nadležnog suda ne starije od 3 mjeseca,

- Ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova navedenih pod tačkom II. pod rednim brojem 3 do 9,

IV – OSTALE NAPOMENE

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane Javnim oglasom obavit će se intervju.

Prije intervjua komisija može tražiti od neposrednih ranijih rukovodilaca preporuke o kandidatima.

Prilikom izbora uzet će se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat stekao iz oblasti za koju se kandiduje.

Podnosioci prijave sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na ovaj Javni oglas, neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja, a za kandidate koji su uredno pozvani, a nisu se pojavili na intervju smatrat će se da su odustali od prijave.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH”, dnevnom listu i web stranici Općine Fojnica.

Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi oglas.

Prijave sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na protokol Općine ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA FOJNICA

ulica Bosanska 94, 71270 FOJNICA

sa naznakom: Komisija za izbor članova Upravnog odbora Javne ustanove

„Prijava na javni oglas u upravni odbor u JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica, ne otvaraj.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komisija će uz poštivanje principa utvrđenih Zakonom, dostaviti Općinskom načelniku listu uspješnih kandidata radi upućivanja prijedloga Općinskom vijeću na usvajanje.

Novosti

Čestitika povodom 1.marta - Dana nezavisnosti BiH

Svim građankama i građanima BiH najsrdačnije čestitamo Dan nezavisnosti naše jedine domovine, Bosne i Hercegovine.

Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora JU predškolski odgoj i obrazovanje djece F…

-Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora u JU Predškolski odgoj i obrazovanje djece Fojnica i to: - jedan ( 1) član, predstavnik osnivača Mandat na...

Javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Fojnica

Objavljuje se Javni oglas za imenovanje dva člana Općinske izborne komisije Fojnica. Člana Općinske izborne komisije Fojnica imenuje Općinsko vijeće Fojnica, uz saglasnost Centralne izborne komisije ...

Interni oglas za izbor i imenovanje vanjskih članova radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica

PREDMET OGLASA Stručna služba Općinskog vijeća Fojnica objavljuje Interni oglas za izbor i imenovanje vanjskih članova radnih tijela Općinskog vijeća Fojnica u: 1. Povjerenstvo/komisiju za Statut i ...

Održana 2.redovna sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Na sjednici Općinskog vijeća Fojnica, koja je održana danas, nakon usvajanja zapisnika sa konstituirajuće i prve sjednice, usvojena je i Odluka o komunalnoj naknadi. Odluka o povjeravanju obavljanja ...

Završena adaptacija sportske sale u Fojnici

Sportska sala koju koriste učenici tri škole, ali i sva sportska udruženja sa područja općine te rekreativci danas je zasjala novim sjajem. Naime, završena je temeljna adaptacija sportske sale u Fojn...

Obavijest o anketiranju

Federalni Zavod za statistiku obavještava građane da će se u periodu od 08.02.2021. godine, u trajanju od 22 dana (uz mogućnost produIjenja terenskog rada do 7 dana), u okviru projekta „ Podrška stati...

Održana Prva redovna izvještajno – finansijska Skupština Pčelarskog društva „Radilica“ Fojnica

U Sali Lječilišta Reumal održana je Prva redovna izvještajno – finansijska Skupština Pčelarskog društva „Radilica“ Fojnica. Sjednicu skupštine je otvorio i vodio predsjedavajući Skupštine PD „Radilica...

Javna rasprava o NACRTU IZMJENA I DOPUNA Prostornog plana SBK/KSB 2005-2025

Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana koji se sastoji od: tekstualnog i grafičkog dijela i Nacrta Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Prostornog plana KSB/SBK 2005.-2025 godine. biti će izložen na ...

Log in

X

© Fojnica online

Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.