Novosti iz Vijeća

Usvojen Nacrt budžeta Općine Fojnica za 2019.godinu

Općinsko vijeće Fojnica je na današnjoj sjednici usvojilo Nacrt budžeta za 2019.godinu u iznosu od 3.890.000,00 KM i uputilo ga u javnu raspravu.

Javna rasprava će biti održana 13.11.2018.godine u 13 sati u Sali Općine Fojnica.

Do tada će građani i ostali zainteresovani subjekti sa područja Općine Fojnica moći dostavljati svoje prijedloge, sugestije i primjedbe nakon čega će se izraditi prijedlog budžeta i dostaviti Vijeću na razmatranje i usvajanje.

Načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura je pozvao sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi te da time daju svoj doprinos kako bi budžet Općine za narednu godinu bio što kvalitetniji i bolji.

Također, na 14.redovnoj sjednici usvojena je i Odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Fojnica.

Kada je u pitanju usvajanje plana parcelacije užeg urbanog područja Općine Fojnica donesen je zaključak u kojem, između ostalog stoji, da nadležna općinska služba prezentuje vijećnicima stanje na terenu sa dimenzijama, slikama i kvadraturom.

Usvojeno je rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskim zemljištem kao i rješenja o razrješenju dva člana Komisije za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urbanističkih saglasnosti.

Rasprava oko inicijative za izmjenu Regulacionog plana podnesenu od strane etažnih vlasnika stambene zgrade je završena uz zaključak da načelnik Općine razgovara

Log in